php array_flip() 删除数组重复元素

<p>方法如下:</p><pre class="brush:php;toolbar:false">$arr=array(…………);//假设有一万个元素的数组,里面有重复的元素。 $arr=array_flip(array_flip($arr));//这样便可以删除重复元素。</pre><p>究竟是怎么回事呢?来看下array_flip()的作用:array_flip()用于将一个数组的每个元素的键和值交换,如:</p><pre class="brush:php;toolbar:false">$arr1=array(&quot;age&quot;=&gt;30,&quot;name&quot;=&gt;&quot;快乐园&quot;); $arr2=array_flip($arr1); //$arr2就是array(30=&gt;&quot;age&quot;,&quot;快乐园&quot;=&gt;&quot;name&quot;);</pre><p>在PHP的数组中,允许不同的元素可以取同一个值,但不允许同一个键名被不同的元素使用,如:</p><pre class="brush:php;toolbar:false">$arr1=array(&quot;age&quot;=&gt;30,&quot;name&quot;=&gt;&quot;快乐园&quot;,&quot;age&quot;=&gt;20); &quot;age&quot;=&gt;20将会取代&quot;age&quot;=&gt;30 $arr1=array(&quot;name&quot;=&gt;&quot;快乐园&quot;,&quot;age&quot;=&gt;45);</pre><p>这里 $arr1与$arr2 是相等的。</p><p>于是,我们便可以知道,为什么 array_flip(array_flip($arr)) 可以删除数组中重复的元素了。首先,$arr里的值会变成键名,因为值是有重复的,变成键名之后这些重复的值便成了重复的键名,PHP引擎将重复的键名删除,只保留最后一个。如:</p><pre class="brush:php;toolbar:false">$arr1=array(&quot;age&quot;=&gt;30,&quot;name&quot;=&gt;&quot;快乐园&quot;,&quot;age&quot;=&gt;20); $arr1=array_flip($arr1);//$arr1变成了array(&quot;快乐园&quot;=&gt;&quot;name&quot;,20=&gt;&quot;age&quot;);</pre><p><br/></p><p>//再把 $arr1 的键名与值还复:</p><p>$arr1 = array_flip($arr1);</p><p>上面的代码写得简洁一些就是: $arr1 = array_flip(array_flip($arr1));</p>
RangeTime:0.007468s
RangeMem:205.59 KB
返回顶部 留言